skip to Main Content

Temel Hizmetler

Rekabet hukuku alanında sunduğumuz temel hizmetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralma Bildirimleri

Doğan Hukuk, birleşme / devralma işlemlerinin rekabet hukuku boyutlarında tam destek vermektedir:

 • Rekabet Kurumu nezdinde bildirim yapılması ve Kurulun ön onayının alınması zorunluluğunun tespiti ile ilgili olarak  hukuki değerlendirmeler
 • Birleşme / Devralma taraflarının desteği ile bildirim formalarının hazırlanması
 • Rekabet Kurumu nezdinde temsil
 • Bildirimler ile ilgili olarak gelişmelerin takip ve raporlanması
 • (Gerektiği takdirde) Kurum’a sunulacak taahhütlerin hazırlanması, konu hakkındaki toplantılara katılım, görüşmelerin yürütülmesi

Birleşme ve Devralma Süreçlerindeki Hukuki İncelemeler

Doğan Hukuk, birleşme ve devralmaların inceleme ve değerlendirme süreçlerinde (due diligence) konunun rekabet hukuku boyutu ile ilgili olarak müvekkillerine destek vermektedir:

 • Hedef şirketin faaliyetlerinin rekabet hukuku boyutu ile incelenmesi, risk analizi ve raporlamalar
 • Birleşme ve devralma bildirimlerinin hazırlanması süreçlerinde destek verilmesi

Rekabet Kurumu Nezdindeki Savunmalar

Doğan Hukuk, müvekkillerinin Rekabet kurumu nezdindeki tüm savunma haklarından en etkin şekilde istifade edebilmesi için tam destek vermektedir:

 • Yerinde incelemeler sırasında hukuki destek verilmesi
 • Rekabet Kurumu’nun resmi bilgi istemlerine cevapların hazırlanmasında hukuki destek
 • Soruşturmalar kapsamında yazılı ve sözlü savunmaların hazırlanması ve sunumu
 • Kurul kararlarına karşı üst makama başvuruların yapılması ve takibi
 • Rekabet Kurumu tarafından yürütülen her türlü idari süreçte hukuki destek

Rekabet Hukukuna Uyum

 • Müvekkil özelinde rekabet hukuku kurallarını ve kaçınılması gereken davranışları açıklayan eğitimler hazırlanması ve eğitimlerin sunumu
 • Müvekkil onayı ile yerinde incelemeler yürütülmesi ve böylece rekabet risklerinin ölçülerek üst yönetime raporlanması
 • Rekabet hukukuna uyumun şirket yönetiminin desteği ile sürekli olarak şirket nezdinde gözlemlenmesi, gerektiği takdirde ek tedbirlerin alınarak uygulanması ve sürecin raporlanması

Rekabet Kurumu Nezdinde Şikayetler

 • Üçüncü kişilerin olası rekabet hukukuna aykırı eylemleri ile ilgili olarak hukuki görüş verilmesi
 • Müvekkiller ile işbirliği içinde Rekabet Kurumu’na sunulmak üzere şikayetlerin hazırlanması (ve talep edildiği takdirde konunun gizlilik ile yürütülmesi)

Menfi tespit ve Bireysel Muafiyet Başvuruları

 • Herhangi bir eylem ya da işlemin rekabet hukuku kuralları ile uyum içinde olup olmadığına dair hukuki görüş verilmesi
 • Her bir vaka özelinde, hukuki güvenliğin tesisi amaçlandığı takdirde menfi tespit ve muafiyet başvurularının hazırlanması ve sunumu

Rekabet Kurulu Kararlarına Karşı Davalar

Doğan Hukuk, Rekabet Kurulu kararlarına karşı başvurulabilecek dava yollarında müvekkillerine tam destek vermektedir.

Rekabet Hukuku Konularında Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

Doğan Hukuk, rekabet hukuku ile ilgili herhangi bir konuda hukuki destek sunabilmektedir:

 • Münferiden konu / vaka özelinde hukuki danışmanlık hizmetleri sunumu
 • Rekabet hukuku ile ilgili olarak düzenli danışmanlık hizmetleri sunumu
Back To Top
×Close search
Search