skip to Main Content

Rekabet Kurulu, Türk Eczacıları Birliği’ni 18 milyon TL İdari Para Cezası ile Cezalandırdı !

Rekabet Kurulu, Türk Eczacılar Birliği hakkında yürüttüğü soruşturma hakkındaki kararını internet sayfasında duyurdu ve 4054 sayılı Kanun’un 6’ıncı maddesinin ihlal edildiğini tespit etti (hakim durumun kötüye kullanılması). Rekabet Kurulu, TEB’i 18.062.307,32 TL idari para cezası ile cezalandırdı (16-42/699-313).

Soruşturma, Türk Eczacıları Birliği ve Türk Eczacıları Birliği İktisadi İşletmesi’nin Türkiye’de ruhsatlı olmayan ya da ruhsatlı olmasına karşın çeşitli nedenlerle piyasaya arz edilmeyen ilaçların yurtdışından temin edilmesi alanındaki uygulamaları yoluyla hakim durumlarını kötüye kullanıp kullanmadıklarını tespit etmek amacıyla açılmıştı.

Bilindiği üzere inceleme konusu ürünler, genellikle ilgili üretici ve sağlayıcılar ile TEB arasındaki iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde tedarik edilmekteydi. Öte yandan idare, sektörü rekabete açmak amacıyla adımlar da atmıştı ve adımlar akabinde, sektörde başka firmaların da faaliyet gösterdiği ya da göstermeye gayret ettiği bilinmektedir.

Türk Eczacıları Birliği, mesleki bir birlik olup, mesleğini serbest ya da özel sektörde icra eden eczacıların ilgili birliğe bağlı odalara kaydolmaları mecburidir (6643 sayılı Kanun m. 1). Öte yandan Kurul açısından ilgili birliğin, idari görevleri dışında ticari faaliyette de bulunduğu ve dolayısıyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bir teşebbüs sayıldığı açıktır. Başka bir deyişle Birliğin, ticari faaliyetleri kapsamında (yani idari faaliyetleri dışındaki faaliyetler bakımından) 4054 sayılı Kanun ile uyum içinde hareket etmesi gerekmektedir. Geçmişte Kurul, Birliği rekabete aykırı anlaşmalar sebebiyle birçok defa cezalandırmıştır (bakınız: 10-49/912-321, 10-56/1078-407, 07-58/674-233, 00-35/393-22 no.lu kararlar).

Soruştırma konusu ürünler genellikle ilgili birlik tarafından temin edildiğinden, Kurulun ilgili birliğin hakim durumda olduğunu tespit etmesi bekleniyordu. Nitekim Kurul, Birliğin yurtdışından ilaç temini pazarında hâkim durumda olduğu yönünde karar vermiştir ve Türk Eczacıları Birliği’nin tedarikçilere karşı ve fakat rakipleri hilafına münhasırlık (yani rekabet etmeme yükümlülükleri) içeren anlaşmalar uyguladığını tespit etmiştir. İhlali tespit etmesi akabinde Kurul, Birliğin İktisadi İşletmesi’ne 18,062,307.32 TL idari para cezası uygulamıştır (ceza, Birlik İktisadi İşletmesi’nin 2015 net satışlarının %1,5’ine denk gelmektedir). Kurulun ilgili ihlalin 1 yıldan uzun ve fakat 5 yıldan kısa olması sebebiyle temel ceza oranını yarısı kadar arttırdığı anlaşılmaktadır. Kurul, hafifletici sebepleri de dikkate alarak temel ceza oranında indirime gitmiştir. İhlalin süresi dışında, temel para cezasında ağırlaştırıcı başka bir nedenin nazara alınmadığı görülmektedir.

Kurul ayrıca, T.C. Sağlık Bakanlığı’na ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yurtdışından ilaç temini pazarının rekabete açılmasına yönelik görüş gönderilmesi için Başkanlığın görevlendirilmesine de karar vermiştir.

Kararın henüz kesinleşmediğini ve menfaat sahiplerinin Ankara İdare Mahkemeleri nezdinde iptal davası açabileceklerini vurgulamak gerekir. Ayrıca, Birliğin söz konusu fiilleri sebebiyle zarara uğrayan kişilerin (örneğin Birliğin rakipleri ve tedarik anlaşmasının diğer taraflarının) özel hukuk mahkemeleri nezdinde zararlarının üç katına kadar tazminat talep edebileceklerini de söyleyebiliriz.

Konu hakkında herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Av. İsmail Ünal Doğan

Doğan Hukuk Bürosu, İstanbul 08.12.2016  

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search