skip to Main Content

Anayasa Mahkemesi, Marka KHK’nın 14’ücü Maddesini İptal Etti!

Anayasa Mahkemesi, gerekçesi henüz Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile (2016/148 E., 2016/189 K., T. 14.12.2016) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“KHK“) kapsamında tescil tarihinden itibaren 5 yıllık süre zarfında haklı bir neden olmadan markanın kullanılmaması ya da kullanıma 5 yıl süre ile kesintisiz ara verilmesi durumunda markanın iptal edilmesini öngören düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi, söz konusu maddenin iptalini, kendisine İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi tarafından yapılan itiraz kapsamında ele aldı. Bu bağlamda, marka hakkının mülkiyet hakkının bir uzantısı ve dolayısıyla Anayasa tarafından teminat altına alınan temel haklardan biri olduğunu tespit eden mahkeme, Anayasanın 91’inci maddesi uyarınca mülkiyet hakkı gibi temel hakların KHK’lar ile sınırlandırılmasının yasak olmasından hareket ederek, ilgili maddeyi bir bütün olarak iptal etti.

Kanımızca söz konusu karar; marka, patent ve diğer fikri ve sinai mülkiyet haklarının KHK’lar ile korunması yöneliminin ne kadar isabetsiz olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Nitekim bu kanunlar kapsamındaki cezai düzenlemeler de daha önceki iptal kararları ile uygulanamaz duruma gelmişti. Marka ve patent gibi fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili düzenlemelerin kanun ile yapılmasının zaruret olduğu ve dolayısıyla hukuki koruma tesis etmek için temel haklara ilişkin yapılmış KHK düzenlemelerini bir an önce değiştirmek gereği açıktır.

Av. İsmail Ünal Doğan

Doğan Hukuk Bürosu, İstanbul 09.01.2017

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
×Close search
Search